نویسنده = ���������� ���������� ��������
بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 37-44

سید عباس پورهاشمی؛ لعبت تقوی؛ اعظم پرنده مطلق