نویسنده = ������ ���������� ��������
ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جغرافیایی

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 33-40

آزاده مدحت؛ مسعود منوری؛ امیر حسین جاوید؛ اکبر اسلامی؛ محسن احد نژاد