نویسنده = ���������� ������������
عوامل موثر بر تولید گازها در محل دفن زباله

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 31-39

یاسر سالار؛ فرامرز معطر؛ مصطفی خضری


پهنه بندی سرب، کروم، کبالت، مس و نیکل در خاک سطحی شهرستان همدان با استفاده از GISو زمین آمار

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 39-48

پریسا فرزانه؛ علیرضا سفیانیان؛ فرامرز معطر


بررسی توانایی گیاه نیلوفر آبی سفید (Nymphaea Alba) در کاهش فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و منگنز) از محلول های آبی

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 41-50

فرامرز معطر؛ الهه جوادی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری