نویسنده = ������������ ����������
بررسی توانایی گیاه نیلوفر آبی سفید (Nymphaea Alba) در کاهش فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و منگنز) از محلول های آبی

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 41-50

فرامرز معطر؛ الهه جوادی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری


بررسی آلودگی ناشی از شیرابه، در محل دفن پسماندهای شهر رشت

دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تیر 1389، صفحه 29-34

مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری