نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������������
بررسی غلظت حشره کش ارگانوکلرهء ددت در بافت عضلانی ماهی سفید درسواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 51-58

علی ماشینچیان؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی اسلامی؛ آمنه بینش