نویسنده = ���������� ������
تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، فروردین 1390، صفحه 73-82

کیان نصری؛ فرح حبیب؛ مجتبی انصاری؛ حسنعلی لقایی