نویسنده = ���������� ��������
بررسی و ارزیابی موقعیت جغرافیایی احداث نیروگاه های فتوولتاییک درکاهش میزان انتشارCO2 با استفاده از نرم افزارRet

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، فروردین 1394، صفحه 1-11

ندا ع نیکنام؛ سید علیرضا میرزای حسینی؛ علی محمدی؛ لعبت تقوی


بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 37-44

سید عباس پورهاشمی؛ لعبت تقوی؛ اعظم پرنده مطلق


شناسایی ومقایسه تطبیقی پسماندهای ویژه صنعتی با کاربرد روش‏های UNEP,RCRA و فهرست مدون ایران (مطالعه موردی یک مجتمع پتروشیمی در غرب ایران)

دوره 12، شماره 3 (30-پیاپی 41)، مهر 1393، صفحه 45-57

پریسا احمدی؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ لعبت تقوی؛ مهدی احمدی مقدم