نویسنده = افشین دانه کار
مروری بر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مطالعات محیط‌زیست

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 105-124

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ افشین دانه کار


تحلیلی بر روش‌های سنجش آسیب‌پذیری در محیط‌زیست ساحلی

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 41-62

طهورا دهشور؛ افشین دانه کار؛ مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ مسعود خیرخواه زرکش


مدلسازی پخش SO2 ناشی از نیروگاه رامین اهواز با استفاده از مدل AERMOD

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 3-8

ایمان مومنی؛ افشین دانه کار؛ صاحبه کریمی؛ نعمت الله خراسانی