نویسنده = افشین دانه کار
معرفی مدل DPSIR و قابلیت کاربرد آن در تصمیم گیری های محیط زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1394

عطیه خطیبی؛ افشین دانه کار؛ شراره پورابراهیم


پهنه بندی توسعه گردشگری متمرکز و گسترده در شهرستان طرقبه شاندیز با استفاد از مدل ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1395

فاطمه خزاعی فدافن؛ افشین دانه کار؛ شراره پورابراهیم؛ حامد امیری


مروری بر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مطالعات محیط‌زیست

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 105-124

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ افشین دانه کار


تحلیلی بر روش‌های سنجش آسیب‌پذیری در محیط‌زیست ساحلی

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 41-62

طهورا دهشور؛ افشین دانه کار؛ مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ مسعود خیرخواه زرکش


مدلسازی پخش SO2 ناشی از نیروگاه رامین اهواز با استفاده از مدل AERMOD

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 3-8

ایمان مومنی؛ افشین دانه کار؛ صاحبه کریمی؛ نعمت الله خراسانی