نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی و مقایسه قابلیت های روش های معمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و روش تصمیم گیری چند معیاره ELECTRE-TRI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1394

مجتبی برزه کار؛ نغمه مبرقعی دینان؛ نرگس کارگری


بررسی و مقایسه قابلیت های روش های معمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و روش تصمیم-گیری چند معیاره ELECTRE-TRI

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 43-54

مجتبی برزه کار؛ نرگس کارگری؛ نغمه مبرقعی دینان


بررسی تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و زیستی در فرآیند تولید ورمی کمپوست با استفاده از بستر کود گاوی و کرم خاکی Eisenia foetida

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 75-83

فرزاد مهرجو؛ مجتبی برزه کار؛ افسانه شهبازی؛ سید حسین هاشمی؛ الهام محمدی