نویسنده = �������������� ��������������
بررسی آلودگی ناشی از شیرابه، در محل دفن پسماندهای شهر رشت

دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تیر 1389، صفحه 29-34

مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری