نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی و مقایسه تطبیقی عملکرد سیستم مجوزکار در یک سکوی نفتی فراساحل

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 15-20

حسین میردریکوند؛ پروین نصیری؛ نبی اله منصوری


مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، مهر 1389، صفحه 11-17

فرهاد دبیری؛ پروین نصیری؛ نوشین آهنربای