نویسنده = �������� ���������������� ������������������
تهیه اطلس گرمایش مناطق مختلف ایران به روش درجه روز جهت تدوین معیار مصرف انرژی

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 17-26

مهدی مهرابی؛ عبدالرزاق کعبی نژادیان؛ مرتضی خلجی اسدی