نویسنده = ������������ ������ ��������
اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی طبیعی در مقیاس محلی

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 65-72

یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ سید محمد حجتی


بررسی تاثیرات جنگلکاری روی تغییرات دما در زاگرس میانی (منطقه مورد مطالعه : شهیون دزفول)

دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تیر 1389، صفحه 49-54

مریم بهداروند؛ سید محسن حسینی؛ سید محمد باقر نبوی؛ احسان صیاد