نویسنده = ���������� ������ ��������
اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی طبیعی در مقیاس محلی

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 65-72

یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ سید محمد حجتی