نویسنده = ���������������������� ��������
ارزیابی و مقایسه تطبیقی عملکرد سیستم مجوزکار در یک سکوی نفتی فراساحل

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 15-20

حسین میردریکوند؛ پروین نصیری؛ نبی اله منصوری