نویسنده = �������������� ������ ������
ارزیابی و مقایسه تطبیقی عملکرد سیستم مجوزکار در یک سکوی نفتی فراساحل

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 15-20

حسین میردریکوند؛ پروین نصیری؛ نبی اله منصوری


تعیین میدانی میزان آلاینده های هوا و شاخص PSI در توقفگاه های اتوبوس های درون شهری تهران

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 27-32

نبی اله منصوری؛ امیر جمشیدی قاسم آبادی