نویسنده = ���������� ����������������
امکان سنجی استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد-اردکان

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 21-26

مریم مروتی؛ مسعود منوری؛ امیرحسام حسنی؛ زهرا روستا