نویسنده = �������� ���������� ��������
مدیریت بازیافت پسماند در شهرک صنعتی سمنان

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، دی 1390، صفحه 49-56

مینا گشایشی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست