نویسنده = �������� ���������� ��������
مروری بر نظریه های اجتماعی و مدیریت محیط زیست

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 3-11

ناصر محرم نژاد؛ مهناز تهرانی