نویسنده = ������������ ��������
عوامل موثر بر تولید گازها در محل دفن زباله

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 31-39

یاسر سالار؛ فرامرز معطر؛ مصطفی خضری