نویسنده = ������������������ �������� ��������
مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تیر 1393، صفحه 85-93

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی


تحلیلی بر روش‌های سنجش آسیب‌پذیری در محیط‌زیست ساحلی

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، فروردین 1393، صفحه 41-62

طهورا دهشور؛ افشین دانه کار؛ مسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ مسعود خیرخواه زرکش