نویسنده = ������������������ ����������
بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 29-42

مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان