نویسنده = �������������� ����������������
واسنجی تابش دریافتی سطح زمین در پهنه شمال‌شرق ایران

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 77-89

مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان


بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 29-42

مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان