نویسنده = ������������ �������� ��������������
بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگیهای فرامرزی و تخریب بین المللی محیط زیست

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 43-50

فرهاد دبیر ی؛ - سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی