نویسنده = �������� ���������� ��������
مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 63-70

ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی


برآورد اقتصادی استفاده مجدد از لجن کارخانجات آنودایزینگ آلومینیوم

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 13-16

سید مصطفی خضری؛ ناصر محرم نژاد؛ مریم ارطایفه


مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، فروردین 1388، صفحه 62-69

ناصر محرم نژاد؛ سمیرا خدیوی