نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تاثیرات جنگلکاری روی تغییرات دما در زاگرس میانی (منطقه مورد مطالعه : شهیون دزفول)

دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تیر 1389، صفحه 49-54

مریم بهداروند؛ سید محسن حسینی؛ سید محمد باقر نبوی؛ احسان صیاد