نویسنده = �������������� ������������������ ����������
جایگاه تحلیل نرم افزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، مهر 1389، صفحه 1-10

مجید عباسپور؛ مجتبی رضائیان باجگیران


جایگاه تحلیل نر مافزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 22-31

مجید عباسپور؛ مجتبی رضائیان باجگیران