نویسنده = �������� ������������������ ����������
فرسایش خاک؛ چالش ها، هزینه ها و سودهای حفاظت از آن

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، مهر 1389، صفحه 47-57

مهران مجرد آشناآباد؛ علیرضا روحانی