نویسنده = ���������� �������� ��������
تأثیر باران‌های اسیدی بر روی محیط زیست و آثار باستانی تخت‌جمشید

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، مهر 1389، صفحه 59-66

محمد مهدی قنبری؛ سید مهدی برقعی؛ امیر حسام حسنی؛ سیما فرجادفرد