نویسنده = ������������ ��������
اخلاق و فلسفه محیط زیست وضرورت توجه به نقش آن درجهان امروز

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 51-56

سید محمدرضا علوی مقدم؛ اعظم قاسمی


اخلاق و فلسفه محیط زیست و ضرورت توجه به نقش آن در جهان امروز

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 84-90

سید محمدرضا علوی مقدم؛ اعظم قاسمی