نویسنده = ������������������������� ����������
ارائه شاخص هایی برای ارزیابی تخریب محیط زیست و کمیابی مواد و انرژی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 63-72

مجتبی سمنانی‌رهبر؛ شهام انوشه