نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی تولید کننده PET-PTA (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 73-81

سعید ملماسی؛ سید علی جوزی؛ سید مسعود منوری؛ الهه جعفریان مقدم