نویسنده = ���������������������� ����������
معرفی مدل DPSIR و قابلیت کاربرد آن در تصمیم گیری های محیط زیستی

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 65-79

عطیه خطیبی؛ افشین دانه کار؛ شراره پورابراهیم؛ مجید وحید


بررسی روش‌‌های فرارتبه‌ای PROMETHEE و ELECTRE در تصمیم‌گیری‌های‌ محیط‌زیستی صنعت نفت و پتروشیمی

دوره 13، شماره 2(33-پیاپی 44)، تیر 1394، صفحه 17-35

سولماز عموشاهی؛ فرهاد نژادکورکی؛ شراره پورابراهیم