نویسنده = ������������������ ����������
استفاده‌ گردشگری شبکه راه‌های مال رو بخش پاتم به عنوان پیاده‌رو

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 119-128

مهری محمودخانی؛ باریس مجنونیان؛ مجید مخدوم؛ احسان عبدی