نویسنده = �������������� ��������������
نگرش زیست محیطی و استفاده از سموم شیمیایی در بین برنجکاران، مورد مطالعه دهستان اسفیورد- شورآب شهرستان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1395

محمدرضا محبوبی؛ حسین احمدی گرجی


نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1395

گوهر خاکسار مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی


نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 25-36

گوهر خاکسار مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی