نویسنده = �������������� �������������� ����������
ارایه مدل مفهومی مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهر تهران ( مطالعه موردی: مناطق 3، 6 و 21 )

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 37-46

هانیه توانایی بشرویه؛ محمد حسن بهزادی؛ محمد رضا خانی