نویسنده = ���������� ���� ������������ ������ ��������
کاربرد شبکه عصبی‌مصنوعی و مدل همبستگی در پیش بینی پدیده گرد و غبار در کلانشهر اهواز

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 13-24

نبی الله حسینی شه پریان؛ محمد علی فیروزی؛ سید رضا حسینی کهنوج