نویسنده = ���������� ���������� ����������
مناسب‌ترین روش نمونه‌برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج‌پوشش جنگل های ارس

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 103-115

وحید علی جانی؛ سید محمد معین صادقی؛ منوچهر نمیرانیان؛ مجتبی محمدی زاده