نویسنده = مجید عباسپور
جایگاه حقوق محیط زیست درحقوق بین الملل جنگ

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 3-9

پروین فرشچى؛ فرهاد دبیرى؛ مجید عباسپور؛ مهرداد ناظمى؛ ملینا اتحاد


جایگاه تحلیل نر مافزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 22-31

مجید عباسپور؛ مجتبی رضائیان باجگیران