نویسنده = ���������� ��������������
رو شهایی نوین در هماهن گسازی نیروگا ههای برقابی با محی طزیست

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 40-49

بنیامین نقوی؛ مینا حسین پور طهرانی؛ فاطمه کوروش وحید