نویسنده = ���������� ������ ����������
برآورد اقتصادی استفاده مجدد از لجن کارخانجات آنودایزینگ آلومینیوم

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 13-16

سید مصطفی خضری؛ ناصر محرم نژاد؛ مریم ارطایفه