نویسنده = �������������������� ������ ��������
رفـع آلودگی از محیط زیسـت با استفاده از نانوذرات آهن فلزى

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 41-46

محمدرضا کمالى؛ على رضا کمالى؛ سید محمد مهاجرزاده؛ جواد فهیم