نویسنده = ������������ ���������� ��������
نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1395

گوهر خاکسار مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی


نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 25-36

گوهر خاکسار مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبی