نویسنده = ������������ ������������
تلفات جاده‌ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده‌ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1395

سیده مرضیه موسوی؛ المیرا کاظمی؛ منصور پورسینا


تلفات جاده‌ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده‌ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-151

سیده مرضیه موسوی؛ المیرا کاظمی؛ منصور پورسینا