نویسنده = �������� ������������ ������
تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ( نمونه موردی :شهرجدید بهارستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1395

محمد علی خانی زاده؛ حسن خلیل آبادی؛ سودابه شاهمرادی قهه


تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ( نمونه موردی :شهرجدید بهارستان)

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 93-109

حسن خلیل آبادی؛ سودابه شاهمرادی قهه؛ محمد علی خانی زاده