نویسنده = �������� �������� ����������
تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و درصد جذب عناصر در برنج رقم هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1395

تیمور رضوی پور؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی


تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و درصد جذب عناصر در برنج رقم هاشمی

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 153-164

تیمور رضوی پور؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی