نویسنده = ������������ ���������� ���������� ��������
بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر تبریز در سال 1390 با تکیه بر شاخص کیفیت هوا AQI

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 95-107

اسماعیل جوادی کهریز؛ یوسف محمدیان؛ محسن گرگانی فیروز جائی