نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی منابع، ساختار شیمیایی، اثرات بهداشتی و محیط زیستی فلزات سنگین در خاک

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-76

حمید عباسی تبار؛ عیسی سلگی؛ کامران شایسته؛ ثمر مرتضوی