نویسنده = ������������ ���������� ����������
تحلیلی بر فرهنگ و رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه شهروندان بیرجندی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 161-173

محمد اسکندری‌ثانی؛ مرتضی اسمعیل نژاد؛ ابراهیم رضائی