نویسنده = ������������������ ����������
ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی؛ مفاهیم و روش‌ها

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی


مروری بر گردشگری و اثرات آن؛ گامی به سوی توسعه پایدار

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-213

کفاح شیبانی نیا؛ صدیقه عبداللهی؛ مرجان محمدزاده


رتبه‌بندی مناطق حفاظت شده استان همدان بر اساس معیارهای حفاظتی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-47

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ کامران شایسته